Algemene Voorwaarden (voor 1-11-2015)Algemene voorwaarden ASSE B.V.

 

1 Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt A.S.S.E. B.V. aangeduid als ASSE, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als wederpartij.

 

2 Diensten ASSE

2.1 Het leveren van ICT- en administratieve diensten, het ontwikkelen van software, het ontwikkelen van scholingsprogramma’s, het deelnemen in ondernemingen, het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, het behulpzaam zijn bij het zoeken naar arbeidskrachten ten behoeve van alle betrokken partijen, het leveren van de benodigde technische infrastructuur, hardware, besturingssystemen, kantoorautomatiseringsartikelen en applicaties en bekabeling en het leveren van administratieve dienstverlening in de meest brede zin des woords.

 

3 Toepasselijkheid voorwaarden

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door ASSE gedaan aan of aangegaan met de wederpartij evenals op de uitvoering daarvan.

3.2 Algemene voorwaarden van de wederpartij gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door ASSE zijn aanvaard.

3.3 Algemene voorwaarden van de wederpartij gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door ASSE zijn aanvaard.

3.4 Voor zover wordt verwezen naar andere voorwaarden, worden alle partijen geacht bekend te zijn met de inhoud daarvan, zodat van die voorwaarden geen verdere uitleg verschuldigd is. Indien de wederpartij daar om verzoekt, zal ASSE die voorwaarden ter kennisneming aan de wederpartij toezenden.

 

4 Aanbiedingen en offertes

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens. Van de juistheid daarvan mag ASSE uitgaan.

4.2 ASSE heeft het recht alle kosten welke ASSE heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan de wederpartij.

4.3 De inhoud van folders en drukwerken binden ASSE niet tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk naar bepaalde folders en drukwerken wordt verwezen.

4.4 Prijzen in offertes en overeenkomsten zijn exclusief omzetbelasting.

4.5 Indien niet anders overeengekomen, geldt de prijs voor levering delivery duty paid. De prijs is gebaseerd op een eenmalige levering en een ononderbroken plaatsing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.6 Indien plaatsing werd overeengekomen, is de prijs berekend inclusief plaatsing op de plaats die in de aanbieding of overeenkomst wordt genoemd.

De wederpartij is zich ervan bewust en accepteert dat ASSE niet alleen reseller is van producten en dat iedere offerte naar beste weten is vastgesteld op grond van informatie van de toeleverancier(s) van ASSE omtrent hoeveelheden, versies, modellen en verwachten levertijden van producten en dat ASSE hiervoor geen verantwoordelijkheid draagt tenzij zulks uitdrukkelijk anders in de offerte is aangegeven.

 

5 Overeenkomsten

5.1 Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door ASSE. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van ASSE, dan wel uit het feit dat ASSE uitvoering geeft aan de overeenkomst.

5.2 Overeenkomsten met niet tot het sluiten van overeenkomsten bevoegde personeelsleden van ASSE, binden ASSE niet voor zover deze overeenkomsten niet schriftelijk door haar zijn bevestigd.

 

6 Dienstverlening

6.1 ASSE bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de wederpartij. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door ASSE.

6.2 ASSE zal bij de uitvoering van de opdracht zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de wederpartij met betrekking tot de tijdstippen waarop de werkzaamheden worden verricht. ASSE is te alen tijde gerechtigd om de werkzaamheden tijdelijk te onderbreken.

6.3 De wederpartij zorgt ervoor dat de medewerkers van ASSE de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat de door de medewerkers van ASSE in redelijkheid gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking worden gesteld. In ieder geval zal de wederpartij zorgdragen voor de kosteloze terbeschikkingstelling van energie en water, verwarming, afvoervoorzieningen voor reststoffen en de op grond van de Arbowet en Arboregelgeving voorgeschreven voorzieningen.

6.4 De wederpartij is verplicht ten aanzien van de medewerkers van ASSE ten minste dezelfde veiligheidsmaatregelen te treffen als die hij ten aanzien van zijn eigen medewerkers treft.

6.5 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van zaken van (medewerkers van) ASSE die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

 

7 Overmacht

7.1 Indien een overeenkomst door ASSE niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ASSE bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft ASSE het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan mogelijk blijft of wordt.

7.2 Daarnaast heeft ASSE het recht de nakoming van de verplichting op te schorten en raakt ASSE niet in verzuim indien ASSE tengevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is verplichtingen na te komen.

7.3 Omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van ASSE liggen, zijn onder meer: oorlog, oproer, rellen, molest, brand, natuurrampen, stakingen of werkonderbrekingen, storingen in/ energiestoringen in een dienst en/ of product van een leverancier, het verloren gaan van de te leveren producten, overheidsmaatregelen en import- of handelsverboden.

7.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

7.5 Indien ASSE bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

8 Prijzen en prijswijzigingen

8.1 De prijzen en vergoedingen voor de producten en diensten staan vermeld in de offerte of op de prijslijst. Alle prijzen en vergoedingen zijn exclusief BTW en alle overige heffingen die van overheidswege zijn opgelegd, behoudens voor zover in de offerte anders is vermeld, geschiedt levering D.D.P. (Delivery Duty Paid) in Nederland conform Incoterms 2000.

8.2 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, lonen en prijzen van door ASSE betrokken zaken en/of diensten, wijzigen, is ASSE gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

8.3 Indien zich na het aangaan van de overeenkomst, doch voor de aflevering of oplevering een wijziging voordoet in de lonen, de prijzen van de te leveren producten en dergelijke, wordt de overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.

8.4 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van artikel 8.3 zal geschieden gelijk met de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan. Omzetbelasting wordt berekend op het moment van factureren.

8.5 Het in artikel 8.3 genoemde is tevens van toepassing, indien, nadat een gedeelte der contractueel te leveren zaken c.q. uit te voeren werkzaamheden geleverd is, zich één of meer omstandigheden voordoen, als daar bedoeld, in dat geval echter alleen ten aanzien van de nog te leveren zaken c.q. uit te voeren werkzaamheden.

 

9 Voorwaarden en toeleveranciers

9.1 Indien ASSE bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van door een derde ontwikkelde en/of in licentie gegeven producten en/of software, is zij jegens de wederpartij nimmer tot een verdergaande garantie gehouden en is zij nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk, dan waarop ASSE jegens de betreffende derde aanspraak kan maken. Artikel 21 van deze voorwaarden is onverminderd van toepassing.

9.2 ASSE is niet aansprakelijk voor gebreken in programmatuur van derden, die door deze derden rechtstreeks dan wel door tussenkomst van ASSE aan de wederpartij in gebruik is gegeven.

 

10 Ontbinding

10.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.

10.2 Alvorens de wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ASSE richt, zal deze te allen tijde eerst ASSE schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen. Eventuele tekortkomingen dient de wederpartij nauwkeurig schriftelijk te melden.

 

11 Intellectuele eigendomsrechten

11.1 ASSE behoudt ter zake van alle eigen ontwikkelde applicaties, concepten en ideeën, alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten en sui generis databankenrechten, uitdrukkelijk voor. ASSE en de wederpartij kunnen echter schriftelijk van het gestelde in de vorige zin afwijken.

11.2 Het is de wederpartij niet toegestaan om door ASSE ontwikkelde applicaties, concepten, ideeën en geleverde informatiesystemen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ASSE geheel of gedeeltelijk aan een derde ter beschikking te stellen, te kopiëren, op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken, tenzij dit gebeurt in het kader van het overeengekomen eigen gebruik door de wederpartij of voor back-up en archiefdoeleinden als bedoeld in artikel 45 j en 45 k Auteurswet, behalve indien de intellectuele eigendomsrechten ter zake van de producten en diensten door ASSE aan de wederpartij zijn overgedragen. Onder een derde dient mede te worden verstaan een aan de wederpartij gelieerde onderneming of instelling.

11.3 De wederpartij is zich er bewust van en accepteert dat ASSE reseller is van enkele door ASSE geleverde zaken en dat ASSE deze zaken niet zelf heeft gefabriceerd of ontwikkeld. Voor zover van toepassing, wordt vrijwaring ten aanzien van deze zaken wegens (vermeende) schending van intellectuele eigendomsrechten dan ook uitsluitend door de toeleverancier van ASSE rechtstreeks aan de wederpartij verleend. Door ASSE wordt derhalve geen enkele vrijwaring ten aanzien van zaken en andere prestaties wegens (vermeende) schending van intellectuele eigendomsrechten verleend.

11.4 ASSE verklaart naar beste weten dat de zaken en diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan ASSE zo nodig de desbetreffende zaken en/ of diensten vervangen en/ of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Wederpartij heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.

11.5 ASSE is te allen tijde gerechtigd om, zonder enige beperkingen, gebruik te maken van de kennis en ervaring die haar medewerkers hebben opgedaan bij de uitvoering van diensten ten behoeve van de wederpartij. ASSE is voor dergelijk gebruik geen vergoeding verschuldigd.

 

12 Eigendom hard- en software

12.1 ASSE behoudt de volledige eigendom van en alle aanspraken op de hardware en software, alsmede alle andere aan de wederpartij ter beschikking gestelde goederen. De wederpartij zal zeer zorgvuldig met de hardware en alle andere door ASSE ter beschikking gestelde goederen omgaan.

12.2 De wederpartij verkrijgt enkel het recht van gebruik op de hardware en alle andere door ASSE ter beschikking gestelde goederen omgaan.

12.3 De wederpartij zal zorgdragen voor de verzekering van deze door ASSE ter beschikking gestelde goederen. De af te sluiten verzekering dekt in ieder geval de schade voor een bedrag van tenminste: € 70.000 voor in ieder geval diefstal, brand-, waterschade, blikseminslag etc.. Dit bedrag wordt aan wijzigingen aangepast. De wederpartij verplicht zich om alleen ASSE als verzekerde op te nemen in het polisblad van de verzekeringsovereenkomst. De wederpartij zal het voorblad van de polis aan ASSE ter hand stellen.

12.4 De wederpartij is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASSE niet bevoegd wijzigingen aan te brengen in de hard- en/of software.

 

13 Medewerking van de wederpartij

13.1 De wederpartij zal, voor eigen rekening en risico, alle in het kader van een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door ASSE te verlangen medewerking verlenen, met name ten behoeve van de installatie en montage van producten. Hiertoe behoort onder meer het verstrekken van de benodigde informatie en documentatie, het verlenen van ongehinderde (netwerk)toegang, het (laten) installeren van audit tools, het adequaat melden van gebreken en storingen, het in bewaring nemen van hulpmiddelen en het ter beschikking stellen van werkplekken en overige faciliteiten.

 

14 Adviezen, ontwerpen en materialen

14.1 Door ASSE verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

14.2 ASSE aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/ of materialen die door de wederpartij zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.

 

15 Levertijd en leverplaats

15.1 Indien niet uitdrukkelijk een levertijd/ uitvoeringstijd is overeengekomen, is ASSE gerechtigd om zelf het tijdstip van levering en/ of uitvoering te bepalen.

15.2 Eventuele door ASSE opgegeven data van levering en installatie van producten zijn streefdata.

15.3 De levertijd/ uitvoeringstijd is vastgesteld in de verwachting dat ASSE kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien, de nodige producten tijdig zullen worden toegeleverd aan ASSE en dat geen stagnatie zal optreden als gevolg van door de wederpartij individueel vastgestelde roostervrije dagen.

15.4 Opgegeven of overeengekomen levertijden en termijnen zijn bij benadering vastgesteld en niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd of termijnen verplicht ASSE niet tot schadevergoeding en geeft de wederpartij niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De wederpartij is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre ASSE niet binnen een door de wederpartij gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven.

 

16 Geheimhouding

16.1 Beide partijen verplichten zich om informatie, die hen over en weer ter kennis komt in verband met de overeenkomst en die als vertrouwelijk of geheim is aangemerkt en/ of ten aanzien waarvan het vertrouwelijk dan wel geheim karakter de wederpartij in alle redelijkheid duidelijk moet zijn, daaronder begrepen informatie omtrent de inhoud of het gebruik van door ASSE verstrekte of gebruikte programmatuur, documentatie, en of andere materialen, zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst geheim te houden en niet ten eigen bate aan te wenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit wordt bekrachtigd middels geheimhoudingsverklaringen. Deze geheimhoudingsverklaring wordt gesloten tussen ASSE, haar medewerkers en andere personen die uit naam van ASSE werkzaamheden verrichten.

 

17 Risico

17.1 Het vervoer dan wel de verzending van producten geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. ASSE bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. ASSE is alleen dan gehouden om het vervoer dan wel de verzending te verzekeren, indien zij zich daartoe schriftelijke heeft verbonden.

17.2 Het risico ten aanzien van de producten gaat bij levering over op de wederpartij. Levering geschiedt “delivery duty paid” (Incoterms 2000).

18 Overdracht en rechten

18.1 Het is ASSE toegestaan de uit enige overeenkomst met de wederpartij voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

18.2 De voor wederpartij uit enige met ASSE gesloten overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet door wederpartij worden overgedragen tenzij daartoe vooraf de schriftelijke toestemming van ASSE werd verkregen.

 

19 Hulpmiddelen wederpartij

19.1 ASSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor voorzieningen, middelen, materialen, hulpmaterialen, machines, voertuigen, liften en dergelijke die door de wederpartij zelf ter beschikking zijn gesteld.

19.2 De wederpartij zal ASSE en haar medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van ASSE daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de wederpartij en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

 

20 Oplevering

20.1 Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering, zullen de oplevering niet in de weg staan.

20.2 Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is de wederpartij verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan ASSE onder opgave van redenen.

20.3 Indien enig onderdeel door niet aan ASSE toe te rekenen oorzaken niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden.

 

21 Aansprakelijkheid

21.1 ASSE is slechts aansprakelijk voor schade geleden door wederpartij, die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan ASSE toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen ASSE verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

b. ASSE is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover ASSE daarvoor verzekerd is.

c. In alle gevallen waarin ASSE gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt.

21.2 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolgen van verlies, diefstal of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van ASSE zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover verlies, diefstal of beschadiging niet te wijten is aan een ASSE toe te rekenen tekortkoming.

21.3 Inzake de verkoop van eServer iSeries-systemen, bedoeld ter serving van applicaties van derden aanvaardt ASSE geen aansprakelijkheid ten aanzien van responstijden. ASSE onderkent evenwel een inspanningsverplichting te hebben teneinde het beste advies en resultaat te bereiken op basis van aanwezige kennis, ervaring en verstrekte informatie door wederpartij en de applicatieleverancier.

21.4 Buiten het bepaalde in artikel 24 heeft de wederpartij jegens ASSE geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot door ASSE geleverde producten.

 

22 Garantie

22.1 Deze paragraaf is alleen geldig voor producten die gekocht worden door de wederpartij bij ASSE.

22.2 Bij ondeugdelijke levering heeft ASSE het recht om wederpartij te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering over te gaan.

22.3 Wederpartij dient te allen tijde ASSE de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

22.4 Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens wederpartij zelf of door derden, blijven buiten de garantie. Voor de geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door ASSE eveneens geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering en geleverde zaken welke niet door ASSE zijn gemonteerd, noch voor de welke door ASSE zijn gemonteerd doch niet door haar zijn geleverd. Ook schade als gevolg van normaal gebruik of normale slijtage is van garantie uitgesloten. Alleen de wederpartij kan jegens ASSE aanspraak maken op garantie.

22.5 De garantie geldt slechts indien wederpartij aan al haar verplichtingen jegens ASSE (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Voor levering zonder montage gelden bovenstaande garantiebepalingen eveneens met dien verstande dat:

a. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken die niet tijdens of door de fabricage zijn ontstaan.

b. Niet voor rekening van ASSE komen de kosten van montage en demontage, transportkosten, alsmede andere op de herleving betrekking hebbende kosten.

22.6 De wederpartij is zich er bewust van en accepteert dat ASSE reseller is van zaken en dat ASSE die zaken niet heeft gefabriceerd of ontwikkeld. Voor zover van toepassing wordt garantie op deze zaken uitsluitend rechtstreeks door de toeleverancier van ASSE aan de wederpartij verleend. Voor de garantievoorwaarden wordt verwezen naar de “Warranty statement” bij de geleverde zaken. Bij gebreke van een dergelijk “Warranty statement” zal ASSE op verzoek van wederpartij de eventueel van toepassing zijnde garantievoorwaarden aan wederpartij doen toekomen. Door ASSE wordt derhalve geen garantie op de geleverde zaken en andere prestaties verleend, behoudens voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen.

 

23 Betaling

23.1 Betaling dient te geschieden ten kantore van ASSE of op een door ASSE aan te wijzen rekening.

23.2 Betaling dient door ASSE te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.

23.3 Onkosten voor rekening van ASSE die zijn voorgeschoten door wederpartij worden verrekend bij de betaling respectievelijk bij betaling van de laatste termijn indien betaling in termijnen is overeengekomen.

23.4 ASSE is altijd gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van wederpartij te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ASSE het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van ASSE tot vergoeding van onkosten en winstderving.

23.5 Tevens is ASSE gerechtigd om, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien voor aanvang en oplevering van het werk vaste data zijn overeengekomen. De extra kosten, voortvloeiende uit de opschorting en het na opschorting weer moeten opstarten van het werk, komen voor rekening van wederpartij en bovendien kan de overeengekomen levertijd/ uitvoeringstijd worden overschreden met meer dan de ontstane stagnatietijd.

23.6 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderd, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de wederpartij.

23.7 De wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. ASSE is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de wederpartij schuldig is te verrekenen met hetgeen de wederpartij, al dan niet opeisbaar, aan ASSE schuldig is.

23.8 De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of haar onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

23.9 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de wederpartij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

23.10 Alle aan de invoering verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 350,=.

23.11 Indien ASSE in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle ASSE in verband met deze procedure gemaakte werkelijke kosten voor rekening van de wederpartij.

 

24 Reclamaties of klachten

24.1 De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien zij in de garantietermijn niet binnen 8 dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ASSE ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij zij aan ASSE schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe zij het gebrek heeft geconstateerd.

24.2 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

24.3 De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/ of ASSE niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

25 Conversie

25.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden of van de overeenkomst geheel of ten dele in strijd mocht zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen dat wettelijk geoorloofd is en dat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

 

26 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

26.1 De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ASSE geleverde of nog te leveren zaken. ASSE blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zo lang wederpartij de vorderingen van ASSE ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald. ASSE blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de wederpartij vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.

26.2 Wederpartij is, zolang zij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ASSE geleverde zaken een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van ASSE te zullen verklaren dat wederpartij niet tot het vestigen van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is.

26.3 In geval wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens ASSE niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Wederpartij machtigt ASSE de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

26.4 ASSE verschaft aan wederpartij op het moment dat wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ASSE, ten behoeve van andere aanspraken die ASSE op wederpartij heeft. Wederpartij zal op eerste verzoek van ASSE haar medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

26.5 28.5 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van ASSE. Wederpartij staat er voor in dat een eventueel beslag op de aan ASSE toebehorende zaken onverwijld wordt opgeheven.

 

27 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

27.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

27.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

27.3 Alle geschillen tussen ASSE en de wederpartij zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar ASSE is gevestigd. In afwijking hiervan is ASSE bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de wederpartij te wenden.

 

28 Uitzondering geldigheid

28.1 Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en bepalingen van de tussen ASSE en de wederpartij gesloten SLA en/of andere schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de SLA dan wel de andere schriftelijke overeenkomst.